Brussel Smart City : welke vooruitgang?

De mensen leven nu al overwegend in de steden, en zullen dat in de toekomst steeds meer gaan doen. Om deze uitdaging aan te gaan vormen steden uit de hele wereld, zoals in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zich om tot smart cities. Maar wat dekt die term eigenlijk? Welke spelers zijn erbij betrokken? Even inzoomen op enkele Brusselse initiatieven en de verschuivingen die dit trendy concept met zich meebrengt.

post-image-3

Om technologische middelen zoals digitale toepassingen of andere connected objects ten dienste van de gemeenschap te stellen, vormt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich stilaan om tot een slim organisme, een stedelijke zone die gebruik maakt van het verzamelen van data om zijn activa en middelen te beheren. Dat omvat gegevens die bij de burgers verzameld werden, maar ook via apparaten en middelen die verwerkt en geanalyseerd worden om het verkeer en het vervoer te bewaken en beheren, bronnen zoals water en energie, elektrische centrales, afvalbeheer, ordehandhaving, informatiesystemen, scholen, bibliotheken, hospitalen en andere maatschappelijke diensten.

Voor sommigen betekent het feit dat Brussel een smart city wordt, een enorme stap voorwaarts. Anderen daarentegen zien er een groot gevaar in en verzetten zich tegen deze technologische lawine. Zij herinneren eraan dat een stad in de eerste plaats een plek is om te leven, waar er reële interacties plaatsvinden. Is het digitale echt de oplossing, wanneer het een industrie is die 80% van de zeldzame metalen verbruikt, en de winning daarvan ernstige milieuschade veroorzaakt? Zullen deze projecten niet leiden tot nog meer vernietiging van onze landschappen?

De autoriteiten stellen gerust: de technologie is geen doel op zich, maar een tool bij het ontwerpen van de slimme stad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En de digitale transitie ondersteunt juist de doelstellingen om toegevoegde waarde te creëren voor de Brusselaars, burgers of ondernemingen. Zo werd er een bestuursorgaan opgericht, het Smart City Office. Dat is belast met de uitwerking van een routeplan en met de architectuur en technische infrastructuur van de smart city. Daarbij worden vier categorieën spelers betrokken: de administratie, de burger, het bedrijf, de academische wereld (onderwijs, onderzoek), volgens het principe van de "viervoudige propeller". Hierdoor kan het Brussels Gewest ervoor zorgen dat de smart city opgebouwd wordt in een transversale logica met daarin alle dimensies van de publieke actie, ongeacht de autoriteit die ervoor verantwoordelijk is (lokaal, regionaal, gemeenschap of federaal).

En hoe zit dat concreet? 

De "Digital Economy & Society Index (DESI)", die door Europa gebruikt wordt om elk jaar de lidstaten te evalueren op de vooruitgang van hun digitale concurrentiepositie, bepaalt vijf pijlers waarop Brussel zijn bijdragen wil leveren. Onder het overkoepelende merk bedigital.Brussels wil het digitaal Smart City-plan (Staatssecretaris Debaets voor Digitalisering en CIBG) -in samenwerking met de bevoegdheden werk en onderwijs en innovatie - zijn bijdrage leveren aan de vijf pijlers die door DESI gedefinieerd zijn: connectiviteit, menselijk kapitaal, gebruik van het internet, integratie van digitale technologieën, en digitale openbare diensten.

In deze logica willen de autoriteiten van het Brussels Gewest de burgers actief laten deelnemen aan plaatselijke besturen, en dat via o.a. een applicatie die Fix My Street heet. De inwoners van 19 Brusselse gemeenten kunnen al geruime tijd gaten in het wegdek signaleren, defecte verlichting of vernield straatmeubilair. Zo kunnen zij deelnemen aan het welzijn en de levenskwaliteit in hun wijk, en dat via een democratische participatie, waar rekening gehouden wordt met de verantwoordelijkheid van elke burger.

In Ukkel zal het toekomstig gemeentehuis binnenkort gedeeltelijk verwarmd worden via een systeem dat door Vivaqua bedacht werd en waarbij thermische energie van de riolen opgepompt wordt. De intercommunale voorziet dat zij tegen 2029 een 50 kilometers van haar netwerk zal uitrusten met warmtewisselaars, een besparing van evenveel CO2 als de jaarlijkse productie van de Brusselse verbrandingsoven.

Nog een voorbeeld: het aantal voertuigen dat zich te laat aanbiedt voor de technische controle neemt toe. Dat geeft reden tot bezorgdheid op het gebied van verkeersveiligheid en milieu. Want bij doelgerichte controles, georganiseerd door de verschillende politiezones, wordt vastgesteld dat een aanzienlijk deel van deze voertuigen belangrijke technische gebreken vertoont. Het GOCA, de groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, heeft de mobiele app "Mijn technische controle" ontwikkeld om de automobilist te helpen op tijd te komen en hem beter te informeren.

Het Brussels Gewest, de CIRB, parking.brussels, automobielbouwer BMW, de Belgische start-up CommuniThings en de vzw On Wheels hebben actief samengewerkt bij de realisering van het project "Smart Parking for Disabled People". Dat zorgt ervoor dat personen met een beperkte mobiliteit (PBM) zich gemakkelijker kunnen verplaatsen in een stedelijke omgeving, door hen een dienst aan te bieden die toont waar er parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Hiervoor wordt op een PBM-parkeerplaats een sensor geïnstalleerd die een eigen voeding heeft en verbonden is met het LoRA en 4G-netwerk van Orange.

Wenst u nog andere smart city-initiatieven te ontdekken, dan is er het www.smartcity.brussels platform. Dat werd gelanceerd om alle spelers en informatie rond de Smart City in het Brussels Gewest bijeen te brengen.

 

 

 

 

Back to top button
Close
Close