Verkoop van software: welke  rechten hebben software vendors en hun klanten?

Wanneer software vendors hun software via het internet aan de man brengen, gaan zij ervan uit dat zij de ter beschikking gestelde kopieën van de computerprogramma’s niet “verkopen”. De software vendor staat de gebruiker immers slechts toe een kopie van de software te downloaden op zijn of haar harde schijf. De vendor verleent daarbij dan doorgaans het recht  aan de klant om voor onbepaalde duur en onder bepaalde voorwaarden de gedownloade kopie van de software te gebruiken.

post-image-3

Een recent arrest van het Hof van Justitie te Luxemburg verduidelijkt dat de vendor via zo’n licentieovereenkomst eigenlijk de eigendom van die kopie van de software aan de klant overdraagt. Softwarebedrijven zullen er voortaan van uit moeten gaan dat zij de eigendomsrechten op kopieën van software verkopen wanneer zij software verdelen, zij het via het internet of via fysieke dragers zoals een dvd of een cd-rom, en daarbij een vergoeding vragen en een voor een onbeperkte tijd een gebruiksrecht op de kopie van die software verlenen.

De gevolgen van zo’n “verkoop” vallen niet te onderschatten: de verkrijger van de kopie van de verkochte software zal zijn kopie immers verder kunnen verkopen. De software vendor kan zich dus niet verzetten tegen de verdere verkoop van die kopie, ook al zou de originele versie van de software ondertussen op basis van een serviceovereenkomst ge-updated zijn. Wanneer een eindgebruiker zijn kopie van een computerprogramma waarvoor hij een onbeperkt gebruiksrecht heeft verkregen niet langer gebruikt, kan hij die kopie voortaan ten gelde maken en verder verkopen. Omdat niet uit te sluiten valt dat de kopie ondertussen ook ge-updated is, zal die kopie ook zijn economische waarde blijven behouden, tenminste voor de looptijd van de serviceovereenkomst op basis waarvan de kopie wordt ge-updated. 

Vele softwarebedrijven gaan er nochtans van uit dat zij de verdere distributie van via het internet verdeelde software waarvoor slechts een gebruikslicentie wordt verleend, konden controleren. In lijn hiervan bepalen vele licentieovereenkomsten dat de software niet overdraagbaar is, of niet kan worden verder verkocht of gedistribueerd. Zo’n contractuele bedingen zullen voortaan niet langer afdwingbaar zijn.

Van zodra de software vendor zijn software heeft verkocht, zij het via het internet of via een fysieke drager, kunnen de kopieën van die software verder worden verkocht en dus vrij circuleren, zonder dat de vendor daar enige controle op kan uitoefenen of er een bijkomende vergoeding voor kan vragen. Na verkoop kan de software vendor dus niet verhinderen dat er tweedehandsmarkten voor de kopieën van “haar” originele software ontstaan.

Bij de verdere verkoop van kopieën van software, moet de initiële verkrijger zijn kopie echter wel onbruikbaar maken. De software vendor kan hiervoor technische beschermingsmaatregelennemen, zoals productsleutels,  om te kunnen controleren of de eerdere verkrijgers de verder verkochte software onbruikbaar maken. Daarenboven is het zo dat de oorspronkelijke koper, wanneer hij een licentie voor een bepaalde aantal gebruikers heeft gekocht, hij de licentie niet kan opsplitsen en de licentie voor een door hem bepaald aantal gebruikers verder kan verkopen.

Pieter Paepe

Advocaat - Astrea

ppa@astrealaw.be

Show More
Back to top button
Close
Close